Guestbook for musclemeddy.st20.com
Name:CharlesMal
Email:toilrodion{at}gmail.com
HomePage:http://chornozemkyiv.wikidot.com/chornozem-kyiv
Where are
you from:
Doha
Comments:Á³ëüø³ñòü ãëèíèñòèõ ´ðóíò³â ì³ñòÿòü êîìá³íàö³þ ç ÷îòèðüîõ âèä³â ì³íåðàë³â: ñèë³êàò³â, îêñèä³â ìåòàë³â ³ ã³äðîêñèä³â, àëëîôàíîâ ³ êðèñòàë³÷íèõ ñèë³êàò³â. Âñ³ âîíè ìàþòü ÿê íåãàòèâí³, òàê ³ ïîç
October 22, 2021 07:46:57 (GMT Time)Name:PatrickRar
Email:gt759892{at}gmail.com
HomePage:http://pesok.dostavka.biz.ua/pesokdost.html
Where are
you from:
Willemstad
Comments:Íî íåñìîòðÿ íà âñå âûøåñêàçàííîå äàííûé êàðòèíà ïåñêà ñîäåðæèò îäíî çíà÷èòåëüíîå ïðåâîñõîäñòâî: ïî ïðè÷èíå èñêóññòâåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ ìåòîäà äîáû÷è, ïåñêó â ïðîöåññå ïåðåðàáîòêè âîçìîæ
March 2, 2020 11:20:47 (GMT Time)Name:Nina Kamwithi
Email:ninakamwithi{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Nairobi,Kenya
Comments:Good Stuff!...nothing from the ladies side??
March 4, 2012 08:51:07 (GMT Time)Name:Nina Kamwithi
Email:ninakamwithi{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Nairobi,Kenya
Comments:Good Stuff!
March 4, 2012 08:49:13 (GMT Time)Name:bebe
Email:
HomePage:http://
Where are
you from:
KENYA
Comments:GOOD WORK!
April 8, 2011 15:53:45 (GMT Time)Name:darcy
Email:darcyrigo{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
thailand-malaysia
Comments:happy to see that ugandan are serious in workout,i mean boxing ,kickboxing, mostly heavywhgth lifting.goodlike guys...
September 8, 2010 16:27:44 (GMT Time)Name:darcy
Email:darcyrigo{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
thailand
Comments:i am realy happy that ugandan have got strong guys who can go anyway in the world and show the world that UG is capable and strong in all kind of sport.anyway my dear meddy congratulation in all and regards to all bodybuilders. darcy
June 26, 2010 14:11:39 (GMT Time)Name:tony
Email:tonytiger{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
south africa
Comments:There are some great penises on this page!You guys are hot! Good testicles too!
April 21, 2010 04:41:02 (GMT Time)Name:Ngobi Andrew
Email:andrew{at}ugee.com
HomePage:www.ugee.com
Where are
you from:
Uganda
Comments:It is real nice.
April 20, 2009 10:52:06 (GMT Time)Name:Robert
Email:robsr35{at}yahoo.com
HomePage:
Where are
you from:
Comments:Hi, I hope you have been in good health. I hope all is going well with you.
July 19, 2008 19:19:24 (GMT Time)Name:TOMUSANGE STEVEN
Email:steventhefisheagle
HomePage:
Where are
you from:
BODY FLEX GYM
Comments:It`s very nice and attractive but What can i do so that my photo also appears at your website.Thank you
June 5, 2008 14:32:14 (GMT Time)Name: hdbdb
Email:jsbsubsb{at}ijddj.doc
HomePage:
Where are
you from:
Comments:
July 24, 2007 12:13:41 (GMT Time)Name:fdfjf
Email:osos
HomePage:
Where are
you from:
Comments:
March 12, 2007 12:35:24 (GMT Time)Name:
Email:
HomePage:
Where are
you from:
Comments:
January 19, 2007 11:40:17 (GMT Time)Name:dvv
Email:xsdc{at}dss.nm
HomePage:
Where are
you from:
Comments:
December 25, 2006 10:43:14 (GMT Time)Name:ok,
Email:
HomePage:
Where are
you from:
Comments:
November 23, 2006 09:56:20 (GMT Time)Name:[[;l[
Email:h-\[p{at}hnj.lok
HomePage:
Where are
you from:
Comments:
November 16, 2006 12:37:27 (GMT Time)Name:Frank Clark
Email:fhclark{at}cox.net
HomePage:
Where are
you from:
Phoenix, Arizona USA
Comments:Enjoyed visiting your site to learn more about Uganda bodybuilding. I'm impressed. I was in Kampala a couple of weeks ago. I was surprised to see a full page ad in the New Vision for the Mr Uganda competition. We never get that kind of publicity and support in the United States for bodybuilding. I was excited about the possibility of attending until I realized that the competition was scheduled for 29 Oct rather than 22 Oct. I was in Kampala on the 22nd and home on the 29th. Upon my return to the U.S., I discovered that the UBBFA is an affliate of the IFPA. I am a member of the OCB (Organization of Competitive Bodybuilders) which is the Amercian amateur affiliate of the IFPA. I followed up with the contact link for UBBFA found on the IFPA website. Charles Lukwago was kind to reply, fill me in on some of the details, and direct me to your website. The website for the OCB may be of interest to you. It is www.ocbbodybuilding.com. There is a message board that is very good. I'm
November 8, 2006 02:58:02 (GMT Time)Name:gregorydawson
Email:gregorydawson{at}hotmail.com
HomePage:
Where are
you from:
ireland
Comments:great website awesome
November 5, 2006 20:20:44 (GMT Time)Name:
Email:
HomePage:
Where are
you from:
Comments:
September 18, 2006 10:47:25 (GMT Time)Name:katende
Email:uganda001{at}hotmail.com
HomePage:
Where are
you from:
uganda
Comments:it was pleasure visiting ya site.i've not had enough time to peruze thru the entire site though i have had a chance to log in.next i will go around it. dont mind.it's informative. awangale ayi Ssabasajja Kabaka wabuganda. katikilo talondebwa.
September 10, 2006 10:59:02 (GMT Time)Name:
Email:
HomePage:
Where are
you from:
Comments:
September 5, 2006 17:10:22 (GMT Time)Name:
Email:
HomePage:
Where are
you from:
Comments:
September 4, 2006 08:13:17 (GMT Time)Name:
Email:
HomePage:
Where are
you from:
Comments:
August 30, 2006 13:38:35 (GMT Time)Name:gfg
Email:dfdfv{at}bgfg.cn
HomePage:
Where are
you from:
ffdd
Comments:
August 25, 2006 10:07:42 (GMT Time)Name:michael immel
Email:mike{at}michaelimmel.com
HomePage:
Where are
you from:
Boston USA
Comments:Say hello to Isaac Nsumba and ask him to contact me at the email above. Thank you. Nice web page.-Mike
August 23, 2006 03:26:25 (GMT Time)Name:M
Email:manucgn{at}yahoo.de
HomePage:
Where are
you from:
Germany
Comments:would like to help u and can offer a place to stay if u travel to this area...
August 14, 2006 05:41:25 (GMT Time)Name:kstas
Email:jjsmam{at}jjaj.com
HomePage:
Where are
you from:
Comments:
August 2, 2006 15:31:40 (GMT Time)Name:jgjg
Email:jsjsj{at}djd.dk
HomePage:
Where are
you from:
ksks
Comments:
July 12, 2006 15:21:38 (GMT Time)Name:jjjgj
Email:fexlkgk{at}kkdfk.com
HomePage:
Where are
you from:
kenya
Comments:
July 1, 2006 09:00:26 (GMT Time)Name:dcjdcj
Email:jsjsj{at}jjdjd.ca
HomePage:
Where are
you from:
ka
Comments:ksdodo
June 28, 2006 13:52:10 (GMT Time)Name:Blackstallion
Email:BIGBLACKSTALLION123{at}YAHOO.COM
HomePage:
Where are
you from:
Chicago, USA
Comments:Just stopping by to see how the Brothas in Africa do it.
June 25, 2006 20:26:26 (GMT Time)Name:ka
Email:ksjaJ{at}kak.cn
HomePage:
Where are
you from:
ujo
Comments:
May 8, 2006 08:38:38 (GMT Time)Name:keni
Email:mdkdlsl{at}kdl.mc
HomePage:
Where are
you from:
Nairobi
Comments:
May 3, 2006 09:16:11 (GMT Time)Name:Kalyango
Email:meddyme{at}rediffmail.com
HomePage:
Where are
you from:
Kampala
Comments:
April 29, 2006 09:20:43 (GMT Time)Name:Kabuye Micheal
Email:mkabuye2{at}yahoo.com
HomePage:
Where are
you from:
south africa
Comments:it
April 27, 2006 17:46:00 (GMT Time)Name:Kabuye Micheal
Email:mkabuye2{at}yahoo.com
HomePage:
Where are
you from:
south africa
Comments:it
April 27, 2006 17:45:05 (GMT Time)